L'uomo e il mondo, la vita e la morte, il bene e il male nei testi sacri

Ebraismo Amos 5, 23-24  Matteo 6, 24  Lettera ai Romani 5, 3-5 
Lettera di Giacomo 4, 13-15 Matteo  17-20  Ebraismo Deuteronomio 6, 5 
Atti degli Apostoli 10, 34-35 Matteo  6 - 6  
Proverbi 2, 1-5 Matteo  11, 28-30  
Proverbi 3, 11-12 Matteo  22, 36-40  
Giovanni 4 7-8 Ebraismo,  Talmud